Movie News and Sport News News ผู้นำอินเดียประกาศทุ่มงบ 45 ล้านล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้นำอินเดียประกาศทุ่มงบ 45 ล้านล้านบาท พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายกรัฐมนตรีอินเดียกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสรอบ 74 ปี ที่อินเดียได้รับเอกราช ประกาศทุ่มงบประมาณก้อนโตกว่า 45 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถึง 7,000 โครงการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสรอบ 74 ปี ที่อินเดียได้รับเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ ระบุว่าอินเดียสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และว่าวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ได้เรียนรู้ว่าอินเดียจะต้องพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด แม้ว่าโรคโควิด-19 จะเป็นวิกฤติครั้งใหญ่ แต่ก็จะไม่สามารถหยุดยั้งชัยชนะของอินเดียในการพึ่งพาตนเองได้

โอกาสนี้ ผู้นำอินเดียได้ประกาศทุ่มงบประมาณก้อนโตกว่า 45 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถึง 7,000 โครงการ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น ในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจอินเดียจะหดตัวร้อยละ 4.5 ในปีนี้